โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
การประชุมสรุปโครงการ หลักสูตร “ภาวะผู้นำการจัดการกิจกรรมกีฬา(Sports Event Management) ให้มีมูลค่าเพิ่ม”
 
โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

 

  
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411