การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2557
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาวะผู้นำการจัดการกิจกรรมกีฬา(Sports Event Management) ให้มีมูลค่าเพิ่ม”
  

กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย
  
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411