Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ นักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ”
ารอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระยะที่ 27
ดูทั้งหมด
VDO presentation

 
เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นเพิ่มเติม กรุงเทพฯ 2 
13 สิงหาคม 2557
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 เพิ่มเติมกรุงเทพฯ 
30 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นเพิ่มเติมขอนแก่น  
31 กรกฏาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 7 
28 กรกฎาคม 2557
 
โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

กำหนด วัน การพัฒนาในระยะที่ 28 ซึ่งมีหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
19 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 27 
25 กรกฎาคม 2557
เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ 
10 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 26 
25 มิถุนายน 2557
 
ข่าวจากมหาวิทยาลัย

 
พูดทุกที่ให้มีคนฟัง

 
หลักสูตร 3 จิ๊กซอว์

หลักสูตร 3 จิ๊กซอว์ 
25 กรกฎาคม 2557
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 
บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

 
บริการสำหรับนักศึกษา

 
รวมเว็บไซต์น่าสนใจ

กระทรวงต่างๆ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐบาล และเอกชนไทย
 

 
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต