โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อการเทียบโอน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ(PD)
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 28
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

 

  
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411