ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1(2) 2558
 
โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
การอบรมหลักสูตรเพื่อการเทียบโอน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระดับต้น สำหรับมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558 จัดการทัศนศึกษานอกสถานที่
 
โครงการการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

 
  
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411