ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข พลิกชีวิตได้จริงหรือ
 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 5
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต sme 
22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร” 
20 มีนาคม 2561
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ sme และ otop 
26 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการจัดทำร่างสัญญาใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
13 กุมภาพันธ์ 2561
แนวทางการปฏิบัติและปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น (ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่) 
10 มกราคม 2561
รายงานสรุปผล km มหาวิทยาลัย 
15 มกราคม 2561
โครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ (PLC) 
30 มิถุนายน 2560
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411