ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2561
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ระยะที่ 72
 
การประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์ฯ เพื่อสรุปการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 
ประชุมโครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับข้าราชพลเรือนประจำ กอ.รมน.
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
25 พฤศจิกายน 2561
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Risk Management 
3 มกราคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร” 
18 มกราคม 2561
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
12 กันยายน 2561
อ่านเก่ง แปลเก่ง 
15 ธันวาคม 2561
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร 
3 มกราคม 2562
เทคนิคจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
24 พฤศจิกายน 2561
สอนพิเศษเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
12
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411