Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 4 จังเชียงใหม่
โครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางใหม่ (ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 11 มิถุนายน 2557) รุ่นเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2557
ดูทั้งหมดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5
24 เมษายน 2555
5/22/2012
  ตามที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ขึ้น และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ศูนย์ฯจึงได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21-23 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมดังรายชื่อตามเอกสารแนบผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  
 
ผลการสอบ
มัคคุเทศก์ รุ่นที่5
by ronan_ryu@hotmail.com
4/24/2012 11:54:55 AM
 
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต