การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2557
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาวะผู้นำการจัดการกิจกรรมกีฬา(Sports Event Management) ให้มีมูลค่าเพิ่ม”
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯระยะที่ 4
25 มิถุนายน 2555
7/25/2012
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะบัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 4


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอนดิฉัน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:21:24 AM

ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สถุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:18:55 AM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411