Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ นักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ”
ารอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระยะที่ 27
ดูทั้งหมดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯระยะที่ 4
25 มิถุนายน 2555
7/25/2012
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะบัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 4


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  
 
ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอนดิฉัน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:21:24 AM

ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สถุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:18:55 AM
 
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต