โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ระยะที่ 31
 
โครงการฝึกอบรม การพัฒนางานด้านสารบรรณสำหรับบุคลากร
 
โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการท้องถิ่นเชิงบูรณาการ : มิติด้านการวางผังเมือง และการปกครอง
 



กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย





ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯระยะที่ 4
25 มิถุนายน 2555
7/25/2012
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะบัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 4


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอนดิฉัน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:21:24 AM

ขออนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)
ดิฉันน.ส.สถุภาพร ดรโชติ มีชื่ออบรม วิทฐานะชำนาญการพิเศษวันท่ี 11-14 ก.ค. 2555 ขอนุญาตมีผู้ติดตาม(ล่ามภาษามือ)คือนางสาวจินดา อุ่นสอน จะจัดส่งจดหมายขออนุญาตไปท่ีไหนค่ะจัดส่งจดหมายในวันแรกของการอบรมได้ไหมคะหรือส่งทางโทรสารขอเบอร์โทรสารด้วยคะกราบขอบพระคุณคะ
by spdornchote@gmail.com
6/28/2012 2:18:55 AM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411