โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 4
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
7 ตุลาคม 2558
2/1/2016

แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการเข้ารับการพัฒนา

·        หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ 

·        หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สถานที่จัดอบรม

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 02-241-6543-6   โทรสาร. 02-668-9411

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1.       รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (นำมาส่งวันแรกของการพัฒนา) รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2.       กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ นำส่งวันแรกของการพัฒนา

3.       เตรียมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนามาด้วย 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
ขออบรมวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ช่วงปี2559มหาวิทยาลัยจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการชำนาญการเมื่อไหร่คะ
by pinya_2519@hotmail.com
2/12/2016 7:00:52 PM

ประกาศสถาบันการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามที่ สพป.กจ.1 ส่งรายชื่อ ว่าที่ ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง และนายโอภาส ต้นทอง รองผอ.สพป.กจ.1 ไปเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ชนก.พิเศษ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือ สพป.กจ.1 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04017/ว 396 ลว.27 ก.ค.59) นั้น ขอเรียนว่า ตามประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนามีความคลาดเคลื่อนโดยให้ ว่าที่ ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง และนายโอภาส ต้นทอง รองผอ.สพป.กจ.1 ไปเข้ารับการพัฒนา วฐ.เชี่ยวชาญ ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไขให้ด้วยค่ะ /ขอบคุณค่ะ
by poopiyanard@gmail.com
2/8/2016 9:18:37 AM

อบรม ผอ.รร.คศ.3
เมื่อไรจะอบรมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครั้บ ส่งชื่อไปนานแล้ว แจ้งด้วย
by kruchai99@gmail.com
2/6/2016 2:54:33 PM

การอบรม
เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ
by hcd_suandusit@hotmail.com
2/1/2016 9:29:48 AM

ขออบรมเลื่อนวิทยฐานะ
กระผมนายกัมปนาท ด้วงสงค์ จะเข้าอบรมหลักสูตรผุ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ไม่ทราบว่าจะขอเข้ารับการอบรมช่วงไหนคัรบ 0801136592
by khumphanat@gmail.com
1/28/2016 3:09:14 PM

ขอรับการอบเลื่อนวิทยะฐานะ
เนื่องจาก ดิฉัน นางสาวภิรมย์ เตียงกูลได้เคยยื่นขอรับการอบรมไว้ แต่เนื่องจาก โรงเรียนมีคำสั่งให้ไปราชการ จึงต้องการเรียนถามว่า การอบรมรอบหน้า มีผู้เข้ารับการอบรมเต้มหรือยัง และขอเข้ารับการอบรมได้ไหมค่ะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะค่ะหรือโทรกลับที่เบอร์ 0856788616 ขอบคุณค่ะ
by lalacobb09@gmail.com
1/27/2016 2:28:06 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411