โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
การประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ติดต่อเรา
1/22/2013
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Development Centre

อาคารดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เลขที่  189  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 02-244-5410-15
โทรสาร 02-668-9411
http://www.hcdsuandusit.com/ 


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
โทรติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
เบอร์โทร 5 คู่สายนี้ 02-244-5410-15 ยกเลิกหรือยังค่ะ จะสอบถามเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางเมลล์ให้ ผอ.ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร บรรยายให้กับกรมปศุส้ตว์ในวันที่ 20 พ.ค.57 ณ โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน ค่ะ รบกวนแจ้งกลับทางเมลล์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
by moye_560@hotmail.com
4/22/2014 4:17:05 PM

ขอปรึกษาการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา
จะขอใช้บริการวิทยากรของศูนย์ ฯ ในการจัดอบรมหัวข้อเทคนิคการนำเสนองานด้วย power point วันที่ 22 พค.57 เวลา 13.30-16.30 น. รวม 3 ชม.
by warunee.kit@mail.kmutt.ac.th
4/4/2014 10:51:17 AM

พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความประสงค์จะพัฒนาบุคลากรปฏิบัิงานในสำนักงาน ประมาณ 100 คน ให้มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ รักองค์กรรักหมู่คณะทำงานเป็นทีม มีความคิดเชิงบวก ฯลฯ โดยใช้เวลา 1 คื่น 1 วัน สถานที่อบรมที่จังหวัดเชียงราย เรียนถามว่า ทางมหาวิทยาลัฯจะมีจัดอบรมให้ได้หรือไม่คะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไรรบกวนตอบทางอีเมล ด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
by plan.cr3@gmail.com
3/31/2014 4:39:20 PM

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สนใจจะสมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับครูผู้สอน จะเปิดอบรมเมื่อไร จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ
by krukej@gmail.com
3/30/2014 4:28:42 PM

?????? ??? ???
Childproofing materials are found at the many neighbourhood outlets. ?????? ??? ??? http://www.distancenau.org/
by lttigb@gmail.com
2/22/2014 11:48:22 AM

ขอสอบถามการอบรมก่อนแต่งตั้งครูเชี่ยวชาญ
ดิฉันนางเบญจมาศ นาคหลง ครู คศ.๓ สพม.๑๖ ได้ดำเนินการส่งผลงานเชิงประจักษ์ ครูเชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเหลือขั้นตอนสุดท้าย คือ กคศ.ระดับประเทศลงมาประเมินผลงาน แต่ดิฉันยังไม่ได้อบรมก่อนแต่งตั้งฯ จึงจะเรียนถามว่าหากในการอบรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 57 จะขอสมัครเพิ่มเติมอีก 1 คน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สาเหตุเนื่องจากทางใต้ที่สมัครไว้นั้นยังไม่กำหนดการอบรมแม้แต่ที่เดียว ซึ่งทางหน่วยงานบุคลากรของ สพม.๑๖ ให้ดิฉันไปจัดการหาสถานที่อบรมเองจะได้รวดเร็วทันเวลา จึงขออนุญาตเรียนถามจะได้รีบดำเนินการสมัครผ่านเขตพื้นที่มาให้ทันเวลา ขอบคุณค่ะ
by b.naklong@gmail.com
1/28/2014 3:25:15 AM

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
สโมสรลูกเสืออาสานครเขื่อนขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 เปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา / ครู กศน./ และผู้สนใจในกิจการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ : ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 1,100 บาท หรือ สอบถามข้อมูล หรือ ขอโครงการฝึกอบรมทาง ได้ที่ ว่าที่ร้อยตรี ทรัพยสิทธิ วาระดี 090-804-5981 (รับ 80 ท่าน) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีอุปนิสัยดี สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน 4. มีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
by teacher_scout@hotmail.co.th
1/10/2014 10:22:36 AM

ลงทะเบียนเรียนเท่ียบโอน
นางสาวศิโรรัตน์ คำพลอย รหัสนักศึกษา 54112443141 วิชา การวางแผนและพัฒนาโครงการ รหัส 3562304
by g_m_kfc@hotmail.com
12/4/2013 7:19:22 PM

การบรรยายที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
หารายละเอียดการบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่เจอกรุณาบอกด้วยถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งแมวให้ด้วยขอบคุณค่ะ
by jput665@gmail.com
8/28/2013 12:46:59 AM

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อบรมภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ไม่ทราบประกาศกี่โมงค่ะะะ
by aom.ru.2528@hotmail.com
7/30/2013 10:18:32 AM

ไฟล์เอกสารการบรรยาย
ขอไฟล์เอกสารการบรรยายหลักสูตรแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณฯรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.56 ด้วยค่ะ
by rabiangsai_0440@hotmail.com
5/14/2013 9:54:01 AM

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
อยากทราบ ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนา ข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ต้องชำระกี่บาท คะ ธนพร
by tnpwarabut@gmail.com
5/2/2013 6:04:32 PM

ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูก่อนมีหรือเลื่อน วฐ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม พัฒนา ขรก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
by tnpwarabut@gmail.com
5/2/2013 6:03:01 PM

การอบรมหลักสูตรแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557
อยากทราบรายละเอียดโครงการอบรมหลักศูตรแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
by tanutpon_tuk@hotmail.com
4/3/2013 10:10:00 AM

การอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
การอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 23-26 เมษษยน 2556 ดิฉันอยากทราบว่าหากจะสมัครร่วมในรุ่นนี้ด้วยขณะนี้เต็มหรือยัง และยังสามารถที่จะสมัครเพิ่มเติมได้ไหมค่ะ
by o-s-c-a-r-2543@hotmail.com
4/2/2013 11:08:12 PM

ขอทราบผลการอบรม
ตามที่ข้าพเจ้า..ว่าที่ร.ร.ยุทธนา พงษ์รักษ์ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯเชี่ยวชาญ ระยะที่ 9 เมื่อวันที่ 12-16 ธันวาคม 2555 จนปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรม..จึงใคร่ขอทราบผลการอบรมว่า..ผ่านหรือไม่...ได้คะแนนเท่าไหร่..เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป...
by Yutt_02@hotmail.com
3/20/2013 7:35:39 PM

ขอดูผลการอบรม
ไม่ทราบว่าจะเข้ามาดูผลการอบรมว่าผ่านหรือไม่ได้ที่ไหนครับ(พัฒนาข้าราชการครูฯ)
by Yutt_02@hotmail.com
3/20/2013 7:32:55 PM

ขอทราบผลการอบรม
ตามที่ข้าพเจ้า..ว่าที่ร.ร.ยุทธนา พงษ์รักษ์ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯเชี่ยวชาญ ระยะที่ 9 เมื่อวันที่ 12-16 ธันวาคม 2555 จนปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรม..จึงใคร่ขอทราบผลการอบรมว่า..ผ่านหรือไม่...ได้คะแนนเท่าไหร่..เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป...
by Yutt_02@hotmail.com
3/20/2013 7:31:13 PM

แก้ไขชื่อโรงเรียน
ผู้เข้าอบรมลำดับที่ 28 นางมัณฑนา ดีเมือง และ 29 นางสาววีณา อมรเทพรักษ์ ในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระยะที่ 10 ห้อง 201 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2556 ชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องเป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เดี๋ยวกลัวว่าเกียรติบัตรจะออกมาผิดช่วยตรวจสอบด้วยครับ
by sermratp@hotmail.com
1/20/2013 6:55:19 PM

ขอสำเนาโครงการฝึกอบรม
ขอสำเนาโครงการฝึกรมหลักสูตร "ระเบียบการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) การบริหารงบประมาณและสิทธิสวัสดิการอื่น (ขอด่วนนะคะ)ขอบคุณค่ะ
by daoyala@hotmail.com
1/15/2013 10:16:13 AM

สอบถาม : โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
สนใจเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)อยากขอทราบว่าจะเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 6 เมื่อไหร่คะ
by orawanbu.ext@siemens.com
10/29/2012 11:38:19 AM

การอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ดิฉันอยากจะอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษอยากจะทราบว่าจะเปิดอบรมอีกเมื่อใด
by chomseebai1958@gmail.com
9/22/2012 9:23:00 AM

วีดีโอการอบรมครูโรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา
อยากชมวีดีโอการอบรมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555 ครับ เปิดเข้ามาดูแล้วไม่เห็นวีดีโอของโรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยาเลยครับ อยากชมอยากดูครับช่วยลงไว้ให้ดูหน่อยครับ
by s.rakyard@gmail.com
8/15/2012 9:47:32 AM

ขอทราบรายละเอียด
มีชื่อการอบรมในเดือนพฤษภาคม แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรม เนื่องจากติดภาระกิจ อยากทราบว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร
by h_salma@windowslive.com
8/9/2012 11:15:18 AM

ตารางการอบรมเดือน ส.ค.55
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอน
by Hipz_taewz@hotmail.com
7/9/2012 11:31:30 AM

ที่พัก
ดิฉันกำลังจะไปอบรมที่ศูนย์ วันที่11-14 กค55 อยากทราบที่พักที่ใกล้ที่สุดค่ขอบคุณ
by Hnongnoinoi666@yahoo.com
6/25/2012 4:22:49 PM

ขอทราบรายละเอียดการเปิดอบรมที่สามารถเทียบโอนวิชาเลือกเสรี ครั้งต่อไปครับ
ขอทราบกำหนดการอบรมเพื่อเทียบโอนในรายวิชาเลืกเสรีครับ ไม่ทราบว่ามีกำหนดการที่จะเริ่มเปิดให้สมัครและมีวิชาไหนบ้างครับผม
by chananatch@gmail.com
5/13/2012 1:59:47 PM

ขอบริการล่ามภาษามือ
ดิฉันน.ส.สุภาพร ดรโชติ เป็นครูพิการหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอรับการอบรมครูชำนาญการพิเศษและกำลังรอรับการอบรมในรุ่นต่อไป เนื่องจากดิฉันหูหนวกคงไม่สามารถรับฟังความรู้จากการอบรมได้ต้องมีล่ามภาษามือช่วยเหลือจะขอให้มีบริการจัดล่ามให้ผู้พิการด้วยจะกรุณาได้ไหมค่ะเพราะดิฉันกังวลกลัวไม่ผ่านการอบรมกราบขอบพระคุณคะ by spdornchote@gmail.com 5/5/2012 6:03:23 PM
by spdornchcte@gmail.com
5/5/2012 6:07:11 PM

การอบรม เมษา
การอบรมที่จะเริ่มตั้งแต่วัน เสาร์ 21 เลื่อนเป็น วันเสาร์ ที่ 27 เมษา ใช่มั้ยค่ะ
by na21081990@hotmail.com
4/20/2012 12:26:13 PM

ขอรูปค่ะ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดารณี ได้เข้าร่วมในการสัมมนา เรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบริษัทนำเที่ยว 19 กุมภาพันธ์ 2555" ที่ผ่านมาค่ะ จะรบกวนขอภาพหมู่ที่ถ่ายรวมกันสักรูปได้ไหมค่ะ ถ้าจะกรุณารบกวนส่งมาที่อีเมลล์ onebear_friend@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
by onebear_friend@hotmail.com
3/13/2012 4:35:09 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411