ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
ประชุมปรับปรุงหมวดการศึกษาทั่วไป รายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Lifestyle for Circular Economy)
 
กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Tool กับการทำงานยุคดิจิทัล
 
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
15 กุมภาพันธ์ 2564
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
ประชุมปรับปรุงหมวดการศึกษาทั่วไป รายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Lifestyle for Circular Economy)
5 กุมภาพันธ์ 2564
 
กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Tool กับการทำงานยุคดิจิทัล
4 กุมภาพันธ์ 2564
 
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2 กุมภาพันธ์ 2564
 
ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เตรียมพร้อมคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10 พฤศจิกายน 2563
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมแบบออนไลน์หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนากลยุทธ์องค์กร” ให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 สิงหาคม 2563
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการเชิงปฏิบัติการ คำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) รุ่นที่ 1
11 กรกฎาคม 2563
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563
9 มกราคม 2563
 
12345678910...
  ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411