Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางใหม่ (ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 11 มิถุนายน 2557) รุ่นเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2557
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 26
ดูทั้งหมด308 หลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1 พฤษภาคม 2556

     ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดหลักสูตการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอดคล้องกับมาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เปิดการอบรม วันที่สาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑามาศ เจริญธรรม วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน (workshop)การรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2556


  
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต