Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย รุ่น 3
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
โครงการอบรมนักบริหารระดับกลาง
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 23
ดูทั้งหมด308 หลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1 พฤษภาคม 2556

     ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดหลักสูตการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอดคล้องกับมาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เปิดการอบรม วันที่สาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑามาศ เจริญธรรม วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน (workshop)การรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2556


  
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต